NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Najbliższe wydarzenia:

22.08.2020 r.godz. 11.00 – IV Międzykulturowy Przegląd Piosenki w Żabinie

05.09.2020 r. godz. 11.00 – Urocz. Narodzenia NMP – Odpust parafialny – Mszy Św. dziękczynnej za 20 lat posługi duszpasterskiej w parafii przewodniczył będzie ks. bp Adrian Galbas SAC

Polecany post

Wirtualny spacer po żabińskim kościele

 Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania naszej świątyni.  Spacer wykonany przez p. Zbigniewa Bieleniewicza obejmuje kilka poziomów oraz s...

Przegląd Piosenki

     Regulamin IV Międzykulturowego Przeglądu Piosenki 
w Żabinie


ORGANIZATOR:
Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP w Żabinie. 

ADRES ORGANIZATORA:
Parafia Narodzenia NMP w Żabinie, Żabin 25, 19-520 Banie Mazurskie;
Tel.: 87 615-58-27,
Urszula Anuszkiewicz – 602 312 628
e-mail: parafiazabin@wp.pl

MIEJSCE I TERMIN:
Scena przed kościołem parafialnym w Żabinie
22 sierpnia 2020 roku, godz. 11.00

CELE PRZEGLĄDU:
1. Promowanie piosenki o wysokich walorach artystycznych, szerokie pokazanie osiągnięć zespołów i wykonawców;
2. Poznanie i propagowanie bogactwa kultury regionu;
3. Integracja wykonawców z różnych środowisk i narodowości, integracja międzypokoleniowa; budowanie atmosfery wzajemnego szacunku oraz społecznego i międzykulturowego dialogu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. O liczbie wykonawców biorących udział w Przeglądzie decyduje organizator w zależności od ilości zgłoszeń. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
2. Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają na koszt własny.
3. Organizator zapewnia aparaturę nagłośnieniową (nie zapewnia instrumentów w miejscu koncertu (np. pianino, perkusja, itp.)

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Przegląd ma formę otwartego koncertu z udziałem publiczności - do udziału zapraszamy amatorskie zespoły wokalno – instrumentalne, solistów, duety, schole i chóry, działające przy parafiach, w szkołach oraz w innych grupach środowiskowych. 
2. Biorący udział w Przeglądzie przygotowują 3 utwory w dowolnym gatunku muzycznym, w dowolnym języku. Minimum jeden utwór o tematyce religijnej bądź w nurcie muzyki chrześcijańskiej. Pozostałe utwory o tematyce dowolnej – poetyckiej, ludowej, patriotycznej, turystycznej itp.
3. Czas prezentacji nie może przekraczać 15 minut. W przypadku dużej ilości uczestników Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia programu do wykonania dwóch piosenek promujących wartości chrześcijańskie. Godzinowy rozkład koncertu dostępny będzie w dniu Przeglądu.
4. Zgłoszenia należy przesyłać na adres parafii drogą e-mailową, listownie w formie papierowej, bądź dostarczyć osobiście do 30.07.2020 r. wypełniając Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie: www.parafiazabin.blogspot.com/Przegląd Piosenki.
Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia.
5. Organizator zapewnia bezpłatny poczęstunek dla uczestników i opiekunów.
6. Wysłana karta zgłoszeniowa jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Jest także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w celach promocyjnych oraz na potrzeby przeprowadzenia Przeglądu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000).
 7. Każdy zgłoszony uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie, publikowanie swojego wizerunku na stronie internetowej parafii i innych przyjętych zwyczajowo środkach przekazu zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r. (Dz.U.1994 Nr 24. Poz. 83). Jednocześnie każdy uczestnik oświadcza, że zrzeka się prawa honorarium w związku z publikacją.
8. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność w zakresie praw autorskich za treści prezentowane w trakcie występu oraz ewentualne naruszenie w ten sposób praw osób trzecich.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania wszystkimi materiałami zarejestrowanymi dowolną techniką na różnych nośnikach audiowizualnych podczas koncertu dla celów promocyjnych związanych z Przeglądem.

POZOSTAŁE UWAGI:
1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
2. Sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator.

Organizator prosi o rozpowszechnienie informacji o Przeglądzie w swoim środowisku. Informacje na temat Przeglądu można uzyskać:
· parafiazabin@wp.pl
· tel. 87 615 58 27; 602 312 628
 Przegląd Piosenki realizowany w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków Powiatu Gołdapskiego, Gminy Banie Mazurskie oraz środków Parafii Narodzenia NMP w Żabinie.